Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

V súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti Mgr. Janka Ladiverová, BFRP (Yatha Tayah, s.r.o.)  vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe  takýchto údajov (ďalej ako “GDPR”).

V tomto dokumente Vám Mgr. Janka Ladiverová, BFRP (Yatha Tayah, s.r.o.) poskytuje informácie o účele, podmienkach a spôsoboch spracovania osobných údajov a právach dotknutých osôb.

Identifikačné a kontaktné údaje Yatha Tayah, s.r.o.

Názov: Yatha Tayah, s.r.o.

Sídlo: Š. Furdeka 10705/5, Martin, O36 01, Martin, Slovensko

IČO: 51 427 435

DIČ: 212 07 11  604

Kontaktný e-mail: info@bachoveremedie.sk

Zodpovedná osoba: Mgr. Janka Ladiverová, BFRP

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov

Mgr. Janka Ladiverová, BFRP (Yatha Tayah, s.r.o.) bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli, bude spracovávať vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Mgr. Janka Ladiverová, BFRP (Yatha Tayah, s.r.o.) bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom spätného kontaktovania, konzultácie, poradenstva a zasielania informácií vo forme e-mailu a telefonickej sms o aktualitách a seminároch .

Právny základ spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre kontaktovanie za účelom konzultácie, poradenstva a zasielania informácií vo forme e-mailu a telefonickej sms o aktualitách a seminároch. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 – (ďalej ako “GDPR”).

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané

Mgr. Janka Ladiverová (Yatha Tayah, s.r.o.) bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to odoslaním požiadavky na info@bachoveremedie.sk alebo písomne na adresu Mgr. Janka Ladiverová, BFRP (Yatha Tayah, s.r.o.). Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom bude mať prístup poverená osoba, Mgr. Janka Ladiverová, BFRP (Yatha Tayah, s.r.o.), ktorá poskytuje zodpovedný a diskrétny postup, spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorá budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Mgr. Janka Ladiverová, BFRP bude mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu

Správcu, Mgr. Janku Ladiverovú, BFRP môžete kontaktovať na email: info@bachoveremedie.sk. Správca je oprávnený požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať na adresu spol. Yatha Tayah, s.r.o. . V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na e-mailový marketing viažuci sa na ďalšie kontaktovanie, Mgr. Janka Ladiverová, BFRP (Yatha Tayah, s.r.o.) osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21, GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk .

Povinnosť poskytnúť osobné údaje, následky neposkytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie. Zároveň Vás však nemôžeme kontaktovať za účelom konzultácie a poradenstva, zasielania informačných e-mailov, telefonických sms, aby ste boli informovaní o aktualitách a seminároch.

V Martine, dňa 01. 08. 2021